V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hạ Long

Thực hiện Văn bản số 1467/VP.UBND-ĐĐ3 ngày 14/3/2023 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) cấp tỉnh và rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, ngày 17/02/2023, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 944/UBND về việc thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh thành phố Hạ Long. Ngày 07/7/2023, UBND thành phố tiếp tục ban hành Văn bản số 5253/UBND-TNMT về việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Hạ Long.

Căn cứ Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định lấy ý kiến về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Để đảm bảo Hồ sơ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hạ Long đảm bảo chất lượng, có tính ứng dụng cao, sát với thực tiễn, phù hợp với quy hoạch Tỉnh, quy hoạch chung Thành phố, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vững của Thành phố.

UBND thành phố Hạ Long tổ chức lấy ý kiến tham gia, đóng góp của cộng đồng, nhân dân đối với Hồ sơ dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2024 của thành phố Hạ Long. Nội dung lấy ý kiến đóng góp gồm: Các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các danh mục, dự án công trình điều chỉnh, bổ sung dự kiến thực hiện trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024.

Thời gian lấy ý kiến tham gia, đóng góp xong trước ngày 08/9/2023.

Ý kiến tham gia, đóng góp của cộng đồng, nhân dân, UBND các xã, phường, các phòng, ban, đơn vị được tổng hợp và gửi kết quả bằng văn bản về UBND Thành phố (thông qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 09/9/2023 để tiếp thu, tổng hợp, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Hạ Long theo quy định.

Xem chi tiết:

1. Văn bản số 6195/UBND-TNMT

2. Tài liệu xin ý kiến nhân dân

3. Mẫu - Phiếu ý kiến của nhân dân về quy hoạch sử dụng đất

4. Mẫu - Báo cáo kết quả góp ý (của UBND xã)

5. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch Hạ Long - 2023

6. Quy hoạch 2021-2030 xin ý kiến nhân dân

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 37